QuiaPEG

Press

 
Pressmeddelanden
Prenumerera
Presentationer
2017-01-12

Nyemissionen i QuiaPEG Pharmaceuticals AB (QuiaPEG) fulltecknades och bolaget tillförs nu ca 5 mkr. Totalt emitterades 22 000 aktier (efter split 1:100) varav Lucent Oil AB (Lucent) har tecknat 11 000 aktier och erlagt betalning med ca 2,5 mkr. Lucents deltagande i nyemissionen är i enlighet med vad som tidigare kommunicerats den 30 november 2016 angående QuiaPEGs s.k. omvända förvärv av Lucent. Det omvända förvärvet är planerat att slutföras under mars 2017.

Lucent har enligt tidigare information tecknat ett avtal om förvärv av 79,4 % (procenttal innan nyemissionen ovan) av samtliga aktier i QuiaPEG med avsikt att förvärva 100 % av aktierna i QuiaPEG. Affären genomförs i 2 steg och nu har steg 1 genomförts enligt följande:

• Lucent har tecknat och erlagt betalning i en nyemission av nya aktier i QuiaPEG med ca 2,5 mkr av totalt ca 5,0 mkr. Övriga nya aktier i QuiaPEG har tecknats och betalats bl.a. av såväl befintliga som nya aktieägare i QuiaPEG. Emissionen genomförs till en värdering av QuiaPEG om 30,0 mkr vilket medför att Lucents andel i QuiaPEG efter steg 1 uppgår till ca 7,1 % av kapital och röster i QuiaPEG.

• Under mars månad 2017 är avsikten att Lucent ska förvärva resterande ca 92,9 % av aktierna i QuiaPEG genom emission av högst 18 234 232 nya aktier i Lucent till ett totalt värde om högst ca 32,46 miljoner kronor. Aktieägare i QuiaPEG med ett innehav om 79,4 % (procenttal innan nyemissionen ovan) av aktierna i QuiaPEG har den 29 november 2016 accepterat och förbundit sig att deltaga i apportemissionen.

Efter genomförandet av steg 1 och 2 ovan, under förutsättning att Lucent förvärvar samtliga aktier i QuiaPEG, kommer nuvarande aktieägare i Lucent att äga 13,25% av kapital och röster i Lucent, vilket betyder att utspädningen uppgår till 86,75%
Förvärvet enligt steg 2 ovan kräver godkännande på ordinarie bolagsstämma i Lucent under mars månad 2017.

Aktieägare i Lucent med ett direkt och indirekt innehav motsvarande 36,7 % i Lucent har förbundit sig att rösta för att erforderliga beslut kommer att fattas på ordinarie bolagsstämma i Lucent i mars 2017.

QuiaPEGs verksamhet kommer att tillföras Lucent efter genomförd apportemission i mars 2017.

I övrigt hänvisas till information av den 30 november 2016 som finns tillgänglig på QuiaPEG Pharmaceuticals AB:s och Lucent Oil AB:s respektive hemsidor.

Uppsala den 11 januari 2017
QuiaPEG Pharmaceuticals AB
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Bosson
Verkställande direktör
QuiaPEG Pharmaceuticals AB
Tel: +46 (0) 706 93 12 53
http://www.quiapeg.com
E-post: marcus.bosson@quiapeg.com
Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande