QuiaPEG

Investerare

 
Finansiella rapporter
Bolagsstyrning
Aktien
Prospekt
Optionsinlösen TO 4
Analyser
Finansiell kalender
Dokument

FÖRETRÄDESEMISSION 2020

  • Teckningstid: 25 juni till och med 9 juli 2020
  • Teckningskurs: Teckningskursen per unit uppgår till 7,00 SEK per unit, motsvarande en kurs om 1,75 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
  • Uniträtter: För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Det krävs sex (6) uniträtter för teckning av en (1) unit. Varje unit består av fyra (4) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2021 (TO 4).
  • Handel med uniträtter: Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 25 juni 2020 till och med den 7 juli 2020. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.
  • Handel med BTU: Handel med BTU kommer att äga rum på Spotlight Stock Market mellan 25 juni 2020 fram till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen.
  • Teckningsoptionerna i korthet: Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under perioden 20 januari 2021 till och med den 17 februari 2021 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under den period om tio handelsdagar som slutar en bankdag innan första dagen i lösenperioden. Lösenpriset ska dock inte understiga 1,00 SEK.

Tilläggsdokument i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market 

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande