QuiaPEG

Investerare

 
Finansiella rapporter
Bolagsstyrning
Aktien
Analyser
Finansiell kalender
Dokument
Årsstämma
Företrädesemission april/maj 2022

Företrädesemission april/maj 2022

Bakgrund och motiv

QuiaPEG utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av Bolagets unika och patenterade drug-deliveryplattform Uni-Qleaver. Plattformen möjliggör en kontrollerad frisättning av den pegylerade läkemedelssubstansen som därmed blir aktiv i kroppen. Bolaget har erhållit proof-of-concept i pre-kliniska försök och visat på en fördröjd frisättning och en signifikant förlängning av halveringstiden för olika läkemedel vilket kan bidra till dosering en gång per vecka istället för en gång per dag, vilket är till stor patientnytta. 
 
Under förra året uppnåddes flera viktiga milstolpar bl.a. framgångsrik uppskalning för tillverkning av teknikplattformen Uni-Qleaver, proof-of-concept erhölls i projektet QPG-1030 (peg-teduglutid), ett särläkemedelsprojekt med block-buster potential, positiva resultat i minigris för QPG-1029 (peg-liraglutid) och godkänt patent för Uni-Qleaver i EU och ”notice of allowance” i USA.
 
Med de positiva resultaten som grund, en gynnsam konkurrenssituation och ett stort marknadsbehov gör Bolaget bedömningen att det är rätt tid att fokusera på affärsutveckling genom att erbjuda licenser till Uni-Qleaver, arbeta för en utlicensiering av QPG-1029 samt ha målsättningen att inleda ett utvecklingssamarbete kring QPG-1030, som drivs vidare för att längre fram gå in i klinisk fas.


Anledningar till att investera i QuiaPEG

 
Bred patentportfölj och proof-of-concept i två läkemedelsprojekt med stor potential
Bolaget har utvecklat den patenterade teknikplattformen Uni-Qleaver för frisättning av redan godkända eller kliniskt validerade läkemedel baserade på pegylering för att förbättra egenskaper hos biologiska läkemedel. 
 
Bolaget har valt att fokusera på två läkemedelsprojekt inom metabola sjukdomar. Båda projekten har enligt Bolaget en betydande marknadspotential. Uni-Qleaver har breda applikationsmöjligheter inom läkemedelsutveckling. 
 
En betydande marknad inom metabola sjukdomar 
Projektet QPG-1029 är inom typ 2-diabetes vilket är en kronisk folksjukdom med global utbredning, där mer än 500 miljoner människor beräknas vara drabbade. Sjukdomen leder till ökad dödlighet orsakad av en rad komplikationer. Marknaden för typ 2-diabetes beräknas vara värd ca 58,7 mdr dollar 2025, enligt GlobalData.
 
Projektet QPG-1030 är inriktat mot korttarmssyndrom, även känt som short bowel syndrome (SBS),vilket är ett tillstånd som uppstår när större delar av tunntarmen har tagits bort genom operation, exempelvis som en följd av inflammatorisk tarmsjukdom, eller saknas på grund av medfödda missbildningar. SBS klassas som en särläkemedelsindikation av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Marknaden för SBS beräknas vara värd ca 2 mdr dollar 2030.  
 
Attraktiv affärsmodell med flera potentiella intäktsströmmar på kort och lång sikt
Bolagets affärsidé är att utveckla förbättrade och patenterbara versioner av redan godkända eller kliniskt validerade läkemedel med hjälp av Bolagets patenterade teknikplattform Uni-Qleaver. På kort sikt avser Bolaget sälja licenser till plattformen och de två läkemedelsprojekten där initiala s.k. up-front betalningar, milstolpsbetalningar och så småningom royalties på försäljning, kan komma att utgå. På längre sikt avser Bolaget bygga upp en pipeline av läkemedelsprojekt som drivs i egen regi fram till sen preklinisk eller tidig klinisk fas.
 
 

Erbjudandet i sammandrag:


Erbjudande & emissionsvolym
  • Företrädesemissionen omfattar högst 28 448 241 units motsvarande högst 142 241 205 aktier, högst 113 792 964 teckningsoptioner av serie TO6 samt högst 113 792 642 teckningsoptioner av serie TO7. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs QuiaPEG cirka 28,4. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 tillförs QuiaPEG cirka 11,4–34,1 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO7 tillförs QuiaPEG cirka 11,4–39,8 MSEK.
 
Rätt att teckna units
  • Den som på avstämningsdagen den 14 april 2022 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya units i Företrädesemissionen. En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fem (5) nya aktier, fyra (4) teckningsoptioner av serie TO6 samt fyra (4) teckningsoption av serie TO7.
 
Teckningskurs
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1 SEK per unit, vilket motsvarar 0,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO6 respektive TO7 emitteras vederlagsfritt.
 
Bolagsvärde
  • Företrädesemissionen motsvarar en värdering av QuiaPEG (pre-money) om cirka 17,1 MSEK.
 
Teckningsperiod
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från 20 april till 4 maj 2022.
 
Handel med uniträtter och BTU
  • Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 20 april till 28 april 2022.
  • Handel med BTU (betald tecknad unit) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 20 april 2022 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 20 maj 2022.
 
Teckningsoptioner
  • Teckningsoptionerna av serie TO6 respektive TO7 kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.
  • Vid full teckning av units i Företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 28,4 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 3,5 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 3,8 MSEK.
 
Övertilldelningsoption

Utöver ovan kommer villkoren för Företrädesemissionen att innehålla en så kallad övertilldelningsoption motsvarande ca 15 procent av Företrädesemissionen. Detta innebär att styrelsen vid stort intresse kan besluta att utöka Företrädesemissionen med ytterligare Units bestående av ytterligare 25 000 000 aktier, samt ytterligare 20 000 000 teckningsoptioner av vardera serie TO6 och TO7.

Teckna här

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande