QuiaPEG

Investerare

 
Finansiella rapporter
Bolagsstyrning
Aktien
Analyser
Finansiell kalender
Dokument
Årsstämma 2024

Kallelse till årsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ), org.nr 556658–0196 (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 juni 2024 kl. 13.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler med adress Stureplan 19 i Stockholm. Stämmolokalen öppnas kl. 12.30 för inregistrering.

 

Utövande av rösträtt vid stämman

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

  1. (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 12 juni 2024, och, om aktierna är förvaltningsregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast fredagen den 14 juni 2024, samt

  2. (ii)  dels ha anmält sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud” i sådan tid att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den 14 juni 2024.

Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska senast fredagen den 14 juni 2024 anmäla detta till Bolaget antingen:

  • −  per post till QuiaPEG, Virdings Allé 32 B, 754 54 Uppsala (märk kuvertet ”Årsstämma 2024”), eller

  • −  via e-post till info@quiapeg.com.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer,

adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på adressen Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala (märk kuvertet ”Årsstämma 2024”) i god tid före stämman och gärna senast fredagen den 14 juni 2024.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande