QuiaPEG

Investerare

 
Finansiella rapporter
Bolagsstyrning
Aktien
Analyser
Finansiell kalender
Dokument
Årsstämma
Företrädesemission mars 2023

Kallelse till årsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, org.nr 556658-0196 (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 juni 2022.

Poströstning ersätter fysisk stämma på grund av Coronapandemin

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen för Bolaget beslutat att årsstämman, i enlighet med särskilda lagregler, ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman. Detta innebär att stämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, d.v.s. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt. Deltagande vid stämman kommer istället ske genom att använda ett digitalt poströstningsformulär, se mer nedan under rubriken Förhandsröstning.

QuiaPEG uppmuntrar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning (poströstning) enligt nedan angiven ordning. Information om de beslut som har fattats vid stämman offentliggörs efter slutlig sammanställning av röstningen.

Förutsättningar för deltagande

Den som önskar delta vid stämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 maj 2022 samt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 2 juni 2022, och

  • dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att poströsten är poströsta.se tillhanda senast den 8 juni 2022. Observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom poströstning.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i stämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast 2 juni 2022. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

 

Förhandsröstning

Aktieägarna får endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom digital poströstning. För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.quiapeg.com. Röstningsformuläret måste fyllas i och vara poströsta.se tillhanda senast den 8 juni 2022. Inskickande av röstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Poströstning 

Kontakt
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
Sverige
+46 (0) 70 693 12 53
info@quiapeg.com

Användarvillkor & integritetspolicy
Skicka ett meddelande